Päivitetty:

Rekisterinpitäjä

nettikasinoita.org (jäljempänä ”me” tai ”nettikasinoita.org”)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito käyttäjien kanssa, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tai muu vastaava liiketoiminnallinen tarkoitus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteydenotot, niiden ajankohta, sisältö ja niihin liittyvä tekninen tieto

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedonkerääminen tapahtuu kuin käytät nettikasinoita.org sivustoa. Tietoja kerätään mahdollisesti kolmansien osapuolien toimesta, esimerkiksi käyttämämme web analytiikka työkalut.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti nettikasinoita.org:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osa käyttämistämme palveluista voi olla Euroopan ulkopuolisia yrityksiä ja näin ollen tietoja voidaan mahdollisesti näin ollen siirtää myös ETA alueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.